जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ
नेपाली || English
Nepali flag

नेपाल सरकार


कृषि विकास मन्त्रालय


कृषि विभाग


क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय


जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ


मुख्य समाचार:

नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

क्र.स विवरण ब.उ.शि.नं खर्च शिर्षक प्यान /भ्याट नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/संस्था बिल/निवेदन प्राप्त भएको मिति भुक्तानी भएको मिति रकम अपलोड समय



नोट: माथि उल्लेिखत विववरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।